Legislativa MŠMT k oblasti prevence, metodická doporučení

10.11.2017

Školský informační portál Královéhradeckého kraje

Nové informace budou zveřejňovány na Školském informačním portálu Královéhradeckého kraje: www.sipkhk.cz. Portál sestává ze tří částí:

  • Vzdělávací portál - informace, aktuality a dokumenty z oblasti vzdělávání včetně zájmového, volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu a prevence rizikového chování
  • Přijímací řízení - informace o oborech vzdělání v Královéhradeckém kraji, které nabízejí jednotlivé střední školy (o počtu nabízených míst, podaných přihlášek a termínech pro podání přihlášek)
  • Pracovní místa ve školách - systém pro zveřejňování nabídek a poptávek po pracovních místech ve školách a školských zařízeních v Královéhradeckém kraji. Pro zveřejnění není nutná registrace, ale podmínkou je platná e-mailová adresa, na kterou budou zaslány informace o vložení, respektive schválení a zveřejnění inzerátu a rovněž odkaz umožňující smazání inzerátu.

14.7.2016

Zřízení povinnosti tvořit preventivní program školy

Vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky s účinností od 1.9.2016 přináší mimo jiné na základě ust. § 7 odst. 3 povinnost školy zpracovávat a uskutečňovat preventivní program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování.

24.2.2015

Bezpečnost ve školách - kroky MŠMT

MŠMT na svých webových stránkách zveřejnilo metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních - Minimální standard bezpečnosti, jehož cílem je podat přehled doporučených opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v budovách a areálech škol a školských zařízení. Současně MŠMT vyhlásilo neinvestiční dotační program „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení", termín podání žádostí je nejpozději do 3. 4. 2015.

2.2.2015

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách

MŠMT vydalo v únoru 2014 materiál shrnující legislativní rámec, základní povinnosti rodičů (zákonných zástupců) žáků, základní povinnosti žáků a omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole. Základní odpovědnost ze vzdělávání i výchovu dítěte mají zákonní zástupci (rodiče). Povinnosti a odpovědnost vzhledem ke vzdělávání a výchově žáků však mají také školy, které se musí pohybovat v právním rámci týkajícím se této problematiky.

9.5.2014

Proces certifikací odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence přináší řadu otázek

Jak jistě víte, v roce 2013 byl obnoven proces hodnocení kvality programů primární prevence - certifikace, který byl pozastaven od února 2011. Tato akce probíhá pod záštitou MŠMT a fakticky programy hodnotí Národní ústav pro vzdělávání. Nejen seznam cerfitikovaných programů organizací naleznete na www.nuv.cz. Informace lze získat i na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/certifikace-programu-primarni-prevence-1 .

8.1.2014

Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků

Na internetových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-msmt-pro-praci-s-individualnim je ke stažení vzor jednotného postupu při řešení rizikového chování žáků, který je popsán v metodickém doporučení MŠMT.  Součástí metodického doporučení je záznam o jednání se žákem a zákonným zástupcem a vzor individuálního výchovného programu.