Sociální služby zřizované krajem

1.9.2021

Domovy na Orlici

Domovy na Orlici vznikly k 1. 1. 2021 sloučením Domova důchodců Albrechtice nad Orlicí a Domova důchodců Borohrádek. Domovy poskytují svoje služby seniorům, kteří jsou závislí na péči druhé osoby a seniorům s diagnostikovanou Alzheimerovou demencí, kteří nemají dostatek fyzických nebo psychických sil, aby mohli zůstat doma, a to ani s pomocí rodiny a dostupných terénních služeb. Služby jsou poskytovány převážně lidem, kteří žijí na území Královéhradeckého kraje, nebo mají na tento kraj prokázanou vazbu. Žadateli o služby musí být nejméně 65 let.

1.9.2021

Domov sociálních služeb Skřivany

Domov sociálních služeb Skřivany poskytuje pobytové sociální služby osobám v nepříznivé sociální situaci - osobám s mentálním postižením, případně též s přidruženými a kombinovanými vadami ve věku od 18 let a výše, a to převážně ženám, dle možností i mužům.

1.9.2021

Domov důchodců Police nad Metují

Cílovou skupinu Domova důchodců Police nad Metují tvoří občané, kteří dosáhli 65 let věku a pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují podporu, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče.

1.9.2021

Domov U Biřičky

Domov U Biřičky zřizuje Královéhradecký kraj jako svoji příspěvkovou organizaci, jejímž úkolem je provozování pobytových služeb sociální péče a to v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

1.9.2021

Domov důchodců Černožice

Domov důchodců poskytuje pobytové sociální služby seniorům v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem.

1.9.2021

DOMEČKY Rychnov nad Kněžnou

Název Ústav sociální péče Domečky byl změněn na DOMEČKY Rychnov nad Kněžnou. Domečky poskytují 2 sociální služby. Osoba, která o službu žádá, musí mít bydliště v Královéhradeckém kraji, případně má prokázanou vazbu na Královéhradecký kraj (má zde rodinu, blízké osoby, zaměstnání, školu,…).

1.9.2021

Domov sociálních služeb Chotělice

Pobytová sociální služba je zde poskytována dospělým osobám (ženám i mužům) od 19 let věku s mentálním, popřípadě kombinovaným postižením. Především je služba poskytována osobám z Královéhradeckého kraje, kterým nelze zajistit potřebnou péči v domácím prostředí a kteří potřebují pravidelnou pomoc a podporu pro zabezpečení životních a osobních potřeb.

1.9.2021

Domov pro seniory Vrchlabí

Domov pro seniory poskytuje sociální služby v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MPSV č. 505/2006, kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

1.9.2021

Domov pro seniory Pilníkov

Domov pro seniory Pilníkov je pobytovou sociální službou, která poskytuje každodenní pomoc a podporu seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kvůli které již nemohou zůstat ve svém domácím prostředí, ani za podpory rodiny či jiných veřejně dostupných služeb.

1.9.2021

Domov důchodců Náchod

Domov důchodců Náchod poskytuje dvě pobytové služby: Domov pro seniory s kapacitou 86 lůžek a Domov se zvláštním režimem s kapacitou 60 lůžek. Služby jsou určeny osobám vyžadujícím pravidelnou celodenní péči.