DÍLČÍ ANALÝZY A STRATEGIE PROGRAMU ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

6. 10. 2023

Obsah

Přehled dílčích koncepcí schválených zastupitelstvem z oblasti:


Oblast životního prostředí a zemědělství

Komplexní faktografická rešerže v oblasti vodního hospodářství
Komplexní faktografická rešerže existujících dokumentů zabývajících se problematikou vody a vodního hospodářství, které se vztahují ke Královéhradeckému kraji.
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.
Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje.
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Královéhradeckém kraji
(Koncepce EVVO - schválena č. usnesení ZK/26/1824/2016 ze dne 1. 2. 2016, Akční plán EVVO - schválen č. usnesení ZK/31/2180/2016 ze dne 12. 9. 2016, Státní program EVVo -schválen vládou 20.7.2016)
Integrovaný krajský program snižování emisí
a Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Královéhradeckého kraje

(Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 24. 6. 2004 usnesením číslo 30/1010/2004)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje
(Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 27. 5. 2004 usnesením číslo 29/961/2004)
Regionální surovinová politika Královéhradeckého kraje
(Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 29. 4. 2004 usnesením číslo 28/910/2004)
Koncepce zemědělské politiky Královéhradeckého kraje
(Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 26. 2. 2004 usnesením číslo 26/819/2004)
  • Plán odpadového hospodářství 2016-2025 (pdf, 6725 kB, 11.4.2016)

    Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje 2016 – 2025 byl schválen zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/26/1822/2016 ze dne 1.2.2016

Oblast regionálního rozvoje

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+
Koncepce Královéhradecký kraj – Chytrý region
Strategie zaměstnanosti Královéhradeckého kraje
Strategie investičních příležitostí Královéhradeckého kraje
Koncepce/strategie zdraví Královéhradeckého kraje
Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě
Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů
(Aktualizace „Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů“ byla schválena Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením ZK/31/2159/2016 ze dne 12.9.2016).
Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
(Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 9. 12. 2013 usnesením číslo 11/603/2013)
Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2015
(Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 17. 6. 2010 usnesením číslo 14/973/2010)
Dopravní studie projektu "Brána k sousedům"
(Cílem studie je navrhnout možná koncepční řešení pro zlepšení dopravního napojení periferních regionů se strukturálními problémy, především příhraničního regionu Broumovska, Náchodska a přilehlého polského příhraničí. )
Koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje
(Aktualizace dokumentu byla projednána v pracovním pořádku a následně schválena Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením ZK/8/481/2009 ze dne 10. 9. 2009 ve znění usnesení ZK/9/576/2009 ze dne 22. 10. 2009. )
Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje
(Aktualizace dokumentu byla projednána v pracovním pořádku a následně schválena Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením ZK/12/820/2010 ze dne 25.03.2010. )

Oblast sociálních věcí a zdravotnictví

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (pdf, 163 kB, 29.5.2008 13:14)
Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje,
(Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 13.12.2007 usnesením č. ZK/25/1644/2007)
Koncepce péče o duševní zdraví v Královéhradeckém kraji 2016 - 2020 (pdf, 866 kB, 16.9.2016 9:40)
Koncepce péče o duševní zdraví v Královéhradeckém kraji 2016 - 2020 byla schválena na jednání Zastupitelstva dne 12. 9. 2016, ZK/31/2186/2016.

Oblast dopravy

Organizace a financování veřejně - hromadné dopravy osob v Královéhradeckém kraji po 1.1.2003 - část I.analýza
(vzato na vědomí usnesením RKK č.12/754/02) - k dispozici na odboru dopravy a silničního hospodářství
Organizace a financování veřejně - hromadné dopravy v Královéhradeckém kraji po 1.1.2003 - část II.model
(vzato na vědomí usnesením RKK č.12/754/02) - k dispozici na odboru dopravy a silničního hospodářství

Oblast školství

•     Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2012-2016

Oblast cestovního ruchu

Strategie cestovního ruchu Královéhradeckého kraje na roky 2022-2030
(Strategie rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje na roky 2022–2030 i její komunikační verze byla schválena na 15. zasedání Zastupitelstva KHK v pondělí 31. října usnesením ZK/15/1073/2022)
Program rozvoje Cestovního ruchu
(Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 19.6.2008 usnesením číslo ZK/29/2010/2008)

Oblast kultury a památkové péče

Strategie rozvoje kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví Královéhradeckého kraje 2022–2030
(Návrhová část byla schválena na 6. zasedání Zastupitelstva KHK v pondělí 21. června. usnesením č. ZK/6/327/2021)

Oblast informačních technologií

Energetika

Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje