Metodika kurátorů pro dospělé

22. 4. 2024 Autor: Martina Smudková

Kompetence metodiků vyplývají z § 67 odst. 1, písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, kde se ukládá krajskému úřadu povinnost poskytovat odbornou a metodickou pomoc obcím, v písmenu e) pak organizovat kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí.

Sociální kurátor je jednou ze specializací sociální práce, kdy dle ustanovení § 92  a § 93 a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách obecní úřady obce s rozšířenou působností koordinují pomoc, poskytují služby a zajišťují odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní výchovy, nebo výkonu trestu odnětí svobody a odborné sociální poradenství osobám, jejichž práva jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby. Při této činnosti spolupracují s vězeňskou službou, s probační a mediační službou, s úřadem práce a s dalšími navazujícími institucemi.

Vymezení kompetencí metodika ve vztahu k sociálním kurátorům spočívá zejména v jejich metodickém vedení - metodik svolává a iniciuje pravidelná setkání s kurátory, zjišťuje potřeby kurátorů v oblasti vzdělávání a zprostředkovává nabídku vzdělávání kurátorů podle zjištěných aktuálních potřeb, provádí metodické dohlídky, zprostředkovává supervizi, propojuje činnost kurátorů v komunitním plánování sociálních služeb na úrovni kraje.

Ve vztahu k MPSV průběžně informuje MPSV o stavu v regionu, zajišťuje tok informací z MPSV až na úroveň kurátorů, pravidelně aktualizuje údaje v Databázi poskytovatelů sociálních služeb pro osoby ohrožené sociální exkluzí, připomínkuje návrhy k legislativním úpravám, které zpracovává z návrhů kurátorů a na tomto poli s MPSV dále jedná, zajišťuje sběr a načítání statistických výkazů V 26-01 pro MPSV, spolupracuje s dalšími organizacemi, které poskytují služby dané cílové skupině.

Sociální kurátoři obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje

Město Jméno E-mail Telefon
Broumov Ivana Jančová jancova@broumov-mesto.cz 491 504 241 
Dobruška Eliška Záleská e.zaleska@mestodobruska.cz   494 629 625 
Dvůr Králové n. L. Kateřina Butová butova.katerina@mudk.cz 499 318 299
Hořice Vendulka Raisová raisova@horice.org 492 105 468
Hradec Králové Jiří Drtina jiri.drtina@mmhk.cz 495 707 340
Jaroměř Jiří Pilný pilny@jaromer-josefov.cz 491 847 274
Jičín Šárka Chylíková chylikova@mujicin.cz 493 545 247
Kostelec nad Orlicí Andrea Tomášová atomasova@muko.cz 770 149 131
Náchod Marcela Šťastná marcela.stastna@mestonachod.cz 491 405 435
Nová Paka Monika Jiránková jirankova@munovapaka.cz 734 155 683
Nové Město nad Metují Adéla Lukášková lukaskova@novemestonm.cz 491 419 666
Nový Bydžov Zuzana Trutnovská trutnovska2@novybydzov.cz 495 703 936
Rychnov nad Kněžnou Blanka Šebek Podolská blanka.sebekpodolska@rychnov-city.cz 494 509 410
Trutnov Jitka Jetmarová jetmarova@trutnov.cz 499 803 147
Vrchlabí Eva Hawlová hawlovaeva@muvrchlabi.cz 499 405 756

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Ing. Zdeňka Plocová, MBA
Oddělení sociální práce, prevence a registrace sociálních služeb
telefon: +420 495 817 380, 736 521 834
e-mail: zplocova@khk.cz