Standardy kontrol výkonu přenesené působnosti obcí realizované krajskými úřady

17. 6. 2024

Standardy kontrol výkonu přenesené působnosti obcí, které realizují krajské úřady na vybraných úsecích výkonu přenesené působnosti obcí, upravují především

  • předmět kontroly - co minimálně mají krajské úřady při kontrole dané agendy věcně zkontrolovat a na co se zaměřit, •
  • kritéria hodnocení - jak posuzovat vybrané situace a způsob hodnocení kontrolních zjištění.

Cíl těchto standardů je:

  • zvýšit kvalitu kontrol výkonu státní správy prováděných krajskými úřady na obcích, 
  • sjednotit výkon kontrol z hlediska předmětu a hodnocení, 
  • zkvalitnit protokoly o kontrole, 
  • zjednodušit výkon kontrol pro krajské úřady,
  • možnost srovnávat závěry kontrol a zvýšit vypovídající hodnotu,
  • sekundárně výsledky promítnout do vzdělávání úředníků obcí,
  • zvýšit kvalitu veřejné správy vykonávané na obcích.

1.Střet zájmů

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti
Krajský úřad: odbor organizační a právní, oddělení legislativní

2. Správa místních poplatků

Gestor: Ministerstvo financí
Krajský úřad: odbor majetkosprávní a krajský živnostenský úřad

3. Editace údajů ISÚI/RÚIAN

Gestor: Český úřad zeměměřičský a katastrální
Krajský úřad: odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, odbor majetkosprávní a krajský živnostenský úřad, oddělení vnitřní správy

4. Matriky, ověřování

Gestor: Ministerstvo vnitra
Krajský úřad: odbor majetkosprávní a krajský živnostenský úřad, oddělení vnitřní správy

5. Přestupky (přestupky proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku)

Gestor: Ministerstvo vnitra
Krajský úřad: odbor majetkosprávní a krajský živnostenský úřad, oddělení vnitřní správy

6. Přezkoumání hospodaření

Gestor: Ministerstvo financí
Krajský úřad: odbor analýz, podpory řízení a kontroly, oddělení přezkumu hospodaření obcí

7. Sociálně-právní ochrana

Gestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Krajský úřad: odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí.

8. Sociální práce

Gestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Krajský úřad: odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce, prevence a registrace soc. služeb

9. Evidence obyvatel, rodných čísel, registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů

Gestor: Ministerstvo vnitra
Krajský úřad: odbor majetkosprávní a krajský živnostenský úřad, oddělení vnitřní správy