Královéhradecký kraj

2. 6. 2023 Autor: zdroj - ČSÚ

Královéhradecký kraj leží v severovýchodní části Čech. Hranici kraje tvoří z více než jedné třetiny státní hranice s Polskem v délce asi 208 km. Se sousedními Libereckým a Pardubickým krajem tvoří oblast Severovýchod, která patří mezi tři největší oblasti v republice jak rozlohou, tak počtem obyvatel. Posledním sousedem je kraj Středočeský. Krajská metropole Hradec Králové je od hlavního města Prahy vzdálená 112 km.

Královéhradecký kraj

Na severu a severovýchodě se rozkládají pohoří Krkonoše a Orlické hory, které na jihu a jihozápadě přecházejí do úrodné Polabské nížiny. Obě pohoří od sebe odděluje Broumovský výběžek, geologicky i horopisně pestrý, který byl kdysi plochou pánví mezi dvěma pohořími a kde příroda vytvořila rozsáhlá skalní města. Jsou to Teplické a Adršpašské skály, Broumovské stěny, Křížový vrch a Ostaš. Tato oblast patří mezi nejvydatnější a nejkvalitnější zásobárny pitné vody v České republice. Významnou část území tvoří krkonošské a orlické podhůří. Hlavními vodními toky jsou Labe a jeho přítoky Orlice a Metuje. Téměř celé území kraje náleží do povodí Labe, jen okrajová část Broumovského výběžku k povodí Odry. Nejvyšším vrcholem kraje je Sněžka (1 603 m n. m.) v Krkonoších, která je zároveň nejvyšší horou České republiky. Nejníže položeným bodem je hladina Cidliny na území okresu Hradec Králové v nadmořské výšce 202 m.

Území kraje je po provedené reformě státní správy od 1. 1. 2000 tvořeno pěti okresy – Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. K 1. 1. 2007 došlo ke změně hranic okresů Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou o tři obce. Obce Jílovice, Ledce a Vysoký Újezd přešly z okresu Rychnov nad Kněžnou do okresu Hradec Králové a došlo tak ke sladění hranic správních obvodů obcí s rozšířenou působností s hranicemi území okresů.

V Královéhradeckém kraji bylo k 1. 1. 2003 zřízeno 15 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 35 správních obvodů obcí s pověřeným úřadem. Pověřené obecní úřady spravují obce v území, které je skladebné do okresů i do správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

Rozlohou 4 759 km2 zaujímá Královéhradecký kraj šest procent rozlohy České republiky a řadí se na 9. místo v pořadí krajů. Je pátým krajem s nejvyšším podílem zemědělské půdy i orné, podíl lesních pozemků je 8. nejvyšší. K 31. 12. 2020 představovala zemědělská půda 58 % celkové rozlohy kraje, podíl orné půdy činil 39 % a lesy pokrývaly území z 31 %. Rozlohou je největší okres Trutnov, který tvoří téměř čtvrtinu rozlohy kraje, za ním následuje s více než pětinou okres Rychnov nad Kněžnou a zbytek území se rovnoměrně, zhruba po 18 %, dělí mezi tři zbývající okresy.

Chráněná území tvořila v roce 2011 více než pětinu rozlohy kraje. Na území se nachází Krkonošský národní park v okrese Trutnov (5,2 % rozlohy kraje), tři chráněné krajinné oblasti (14,9 % rozlohy kraje) a 137 maloplošných chráněných oblastí (1,9 % rozlohy kraje). Mezi chráněné krajinné oblasti patří Broumovsko (okres Náchod), Český ráj (okres Jičín a území krajů Středočeského a Libereckého) a Orlické hory (okres Rychnov nad Kněžnou a území kraje Pardubického).

K 30. 9. 2021 měl Královéhradecký kraj celkem 548 038 obyvatel, což je 5,1 % celkového počtu obyvatel České republiky. Nejlidnatějším okresem je okres Hradec Králové s 164 435 osobami. Naopak populačně nejmenší s 79 333 obyvateli je okres Rychnov nad Kněžnou. Hustotou 115 obyvatel na km2 nedosahuje kraj celorepublikového průměru 135 osob. Rozdílná je i v okresech a pohybuje se od nejvyšší v okrese Hradec Králové (188 obyvatel na km2) po nejnižší v okrese Rychnov nad Kněžnou (79 obyvatel na km2).

rozloha okresů v rámci kraje

Rozloha území v procentech

Rozloha
území / okres km²
ČR 78 864
Královéhradecký kraj 4 759
Hradec Králové 875
Jičín 887
Náchod 851
Rychnov nad Kněžnou 998
Trutnov 1 147

Na území kraje je celkem 448 obcí, z nichž k 1. 1. 2021 mělo 48 statut města a 12 statut městyse. Podíl městského obyvatelstva dosáhl celkem 66 %. Hlavním centrem kraje je statutární město Hradec Králové s 92 683 obyvateli, druhým největším městem s 29 958 obyvateli je město Trutnov. Nejméně urbanizován je okres Jičín, kde žije i nejvíce obyvatel v obcích do 500 obyvatel (více než pětina). V kraji činil tento podíl 12,5 % obyvatel. Průměrná rozloha obce je 1 062 ha a průměrný počet obyvatel v obci dosáhl 1 229 osob.

Královéhradecký kraj měl k 31. 12. 2017 stále nejnižší podíl obyvatel ve věku 15–64 let ze všech krajů (62,4 %) a druhý nejvyšší podíl obyvatel ve věku nad 65 let (22 %). Průměrný věk 43,4 roků je rovněž nad republikovým průměrem a byl nejvyšší mezi kraji. Nejnižší byl v porovnání s krajským průměrem v okrese Rychnov nad Kněžnou. Nejvyšší podíl obyvatel do 14 let měl okres Rychnov nad Kněžnou, nejvyšší podíl obyvatel ve věku 15–64 let byl v okresech Rychnov nad Kněžnou a Jičín a ve věkové skupině nad 65 let v okresech Hradec Králové a Náchod.

Královéhradecký kraj lze charakterizovat jako zemědělsko-průmyslový s bohatě rozvinutým cestovním ruchem. Průmysl je soustředěn do velkých měst, intenzivní zemědělství do oblasti Polabí. Největší koncentrací cestovního ruchu v České republice se vyznačují Krkonoše. Národní park Krkonoše zasahuje na území kraje dvěma třetinami své výměry a nacházejí se zde nejcennější lokality parku.

Na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice se kraj v roce 2020 podílel pouze 4,7 %, v přepočtu na 1 obyvatele dosáhl 90,4 % republikového průměru a byl mezi kraji na třetím místě.

V hospodářství kraje je zaměstnáno celkem zhruba 265 tisíc osob, z toho 31 % ve zpracovatelském průmyslu, 12 % ve velkoobchodě a maloobchodě, opravách motorových vozidel, 6 % ve stavebnictví, 4,7 % v dopravě a skladování, 6,8 % ve zdravotní a sociální péči a 7,4 v odvětví vzdělávání, 5,4 % v odvětví veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení a 3,6 % v ubytování, stravování a 3,7 % pohostinství a v odvětví zemědělství, lesnictví, rybářství.

V zemědělství převažuje v rostlinné výrobě pěstování obilovin (pšenice, ječmen), řepky a kukuřice, významná je též produkce cukrovky a pěstování ovoce (jablka, rybíz, višně) a zeleniny (mrkev, cibule). V živočišné výrobě se jedná především o chov skotu a prasat. V průmyslu převažuje z odvětvového hlediska podle počtu zaměstnanců zpracovatelský průmysl, v jeho rámci pak výroba motorových vozidel, výroba elektrických zařízení a textilní výroba. V České republice však kraj nepatří mezi rozhodující průmyslové oblasti, podíl na tržbách průmyslových podniků v roce 2020 činil 4,7 %.

V roce 2019, tedy před dopady pandemie, se v kraji v 1 074 statisticky sledovaných hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo 1,4 milionu hostů, z toho přes 300 tisíc ze zahraničí, převážně z Německa, Polska a Slovenska. Průměrná doba pobytu byla necelých pět dní. Většina těchto zařízení (přes 60 procent) je soustředěna v okrese Trutnov, na jehož území leží Krkonoše.

Při hranicích s Polskem se rozvíjí mnoho forem přeshraniční spolupráce. Jednou z nich je Euroregion Glacensis, který vznikl v roce 1995 jako jeden z euroregionů působících na polsko-českém příhraničním území. Velký rozmach také zaznamenaly dobrovolné svazky obcí, v nichž se obce sdružují za účelem rozvoje svých území.

Další statistické ukazatele z Královéhradeckého kraje najdete na www.czso.cz.